People-to-People Projektidékonkurrence

Formålet med projektidékonkurrencen er at identificere nye projekter, der kan medvirke til at udvikle en regional kulturel bevidsthed og fællesskabsfølelse i Femern Bælt regionen, og dermed kan medvirke som katalysator for projekt- og ideudviklingen i regionen.

Sidste ansøgningsfrist til People-to-People puljen var i oktober 2013.
Bemærk, at alle People-to-People-aktiviteter og projekter skal være afsluttet ved udgangen af august 2014.

Ansøgningen skal indsendes af minimum 4 partnere, to fra hvert land, og den ansøgende partner (=projektpartneren) skal være en offentlig/semi-offentlig institution, der kan stå for alt ansvar mht. afrapportering, budget, administration osv., da dette skal foregå efter retningslinjerne i INTERREG IVA Håndbogen.

Her kan du læse vejledning til People-to-People Projektidékonkurrence

Fokus er på at udvikle større projekter, der kan samle flere aktører og borgere omkring kulturelle temaer, og som kan profilere KulturLINK både indadtil i regionen og udadtil blandt meningsdannere mv. Ved at inddrage et bredt felt af såvel aktører som borgere i de enkelte projekter understøttes idéen med people-to-people- konceptet, hvor så mange indbyggere i regionen som muligt inddrages i skabelsen af fælles aktiviteter på tværs af såvel de geografiske som de kulturelle grænser i regionen.

Da der er tale om en projektidé-konkurrence vil der fortrinsvist være tale om at udvælge projekter, der kræver videre udvikling for at kunne realiseres, men hvor selve idéen understøtter KulturLINKs hovedformål om at skabe en regional identitet, at fremme interkulturel dialog, at opbygge nye samarbejdsrelationer og at fremme kendskabet til regionens mangfoldighed.

Læs mere om Interreg IVA her
(herunder links til Interreg IVa Håndbogen, gældende skemaer mv.)